วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสงเคราะห์ มอบสิ่งของในชุมชน
( จำนวน 10 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กิจกรรมแสดงธรรมเทศนาวันพระ
( จำนวน 5 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษาดูงานอุบลราชธานี หล่อเทียนพรรษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 79 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมสงฆ์วัดกลางเชียงยืน 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมเรื่องเตาเผาปลอดมลพิษ 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 72 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวัด
( จำนวน 5 รูป / ดู 71 ครั้ง )
กิจกรรมบุญะพะเหวด ปี 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 62 ครั้ง )
กิจกรรมพิธียกเสาซุ้มประตูวัด 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 54 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญวันสงกานต์ 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 54 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียน 63
( จำนวน 5 รูป / ดู 64 ครั้ง )