วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ทำเนียบพระสงฆ์

พระครูสุตวิชัยธรรม,ดร
เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน

พระมณี สุขวฑฒโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระครูใบฎีกา ทองดี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระทวี

พระดนัย ธมฺมโชโต

พระไพบูลย์

สามเรณสิทธิพร อ้อกอง

สามเณรฉัตรชัย อุปะมะ

สามเณรธีรพันธ วงษ์พาน

สามเณรพรรณพัชร เงินดี

สามเณรธรรัตน์ กลิ่นพยอม

สามเณรณัฐวุฒิ อุปะมะ